Levanger , P W Nilsens veg 5C

Prosjektert enebolig. Nydelig utsikt. Kveldssol. 4 soverom. 2 stuer. Utleiedel. Carport.

6 790 000

 • Prisantydning:

  6 790 000,-

 • Totalpris:

  6 827 592

Beregnet totalkostnad: 6 790 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 36 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 450 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 37 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 6 827 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  160 m²

 • Bruksareal:

  160 m²

 • Soverom:

  4

 • Byggeår:

  2023

 • Gårdsnummer:

  275

 • Bruksnummer:

  88

 • Sist endret:

  02.02.2023 08:32

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 86%

  eier sin egen bolig

 • 55%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 66%

  har bolig på over 120 kvm

 • 12%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 35%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektert enebolig på en meget sentralt beliggende tomt på toppen av Brusve. Tomten ligger i en stille og fredelig blindvei med en svært barnevennlig plassering. Beliggenheten er ideell for familien som ønsker nærhet til de viktigste hverdagsfasilitetene. Plasseringen er også attraktiv da området oppleves svært sosialt, har enkel tilgang til sentrum til fots eller på sykkel. Boligen leveres nøkkelferdig. Se beskrivelse og romskjema i prospektet.
  
 • Tomten ligger ca. 500 m gange fra Levanger sentrum, bak Brusve gård, med fabelaktig utsikt over sentrum, sundet og fjorden.
  
 • På tomten skal det oppføres 4 eneboliger hvor samtlige vil få gode solforhold på dagtid og meget sen kveldssol på terrasser og balkonger.
  
 • Boligene vil få et moderne funkisinspirert uttrykk, fleksible rom og utsikt fra store vindusflater.
  
 • Boligen vil dekke de fleste behov familien etterspør med bl.a. 2 bad, gjestetoalett, vaskerom, 4 soverom og 2 stuer - Alternativt en hybel-/utleiedel i sokkel med egen inngang.
  
 • Alle boligene leveres med carport.

Forventet fremdrift

Boligen er forventet ferdigstilt 10-14 måneder etter at ovenfor nevnte forbehold er frafalt.

Areal

Bruksareal (BRA): ca. 160,8m²
Primærareal (P-rom): Ca. 160,8 m².

Følgende rom vil inngå i primærareal:
Sokkel: Oppholdsrom, bad, gang, soverom og bod/ tek, vaskerom.
1.etasje: Gang, 3. stk soverom, wc og bad.
2. etasje: Kjøkken og stue.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Arealer fremgår av prosjektets tegninger i denne salgsoppgaven, og er fremlagt/beregnet av selger/arkitekt, og er oppmålt etter tegninger datert 24.03.2022.

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsmateriell er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærareal (P-rom).
Bruksarealet er arealet innenfor boligenhetens omsluttende vegger og inklusive delevegger, sjakter og faste innredninger/installasjoner. Medregnet i oppgitt bruksareal er også eventuell innvendig bod. Primærrom er lik bruksareal minus eventuelle innvendige boder. I tillegg til bruksarealet kommer ev. bod utenfor leiligheten, ev. parkeringsplass og ev. balkong/markterrasse.

Arealene er å betrakte som omtrentlig areal, og kan være avrundet til nærmeste hele kvadratmeter. Som følge av eventuell gjenstående detaljprosjektering, vil det kunne forekomme arealavvik. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et cirkaareal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Tomt / Tomteareal

Prosjekttomten vil bli fradelt med eget gårds- og bruksnummer. Cirka tomteareal etter fradeling er pt ikke beregnet. Eiet tomt.

Tomtearealet etter fradeling vil først foreligge etter endelig oppmåling utført av kommunen. Det gjøres oppmerksom på at oppgitt tomteareal er å anse som cirka areal, og at tomten både kan bli større og mindre enn oppgitt/beregnet. Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten i fremtiden skulle bli mindre/større enn oppgitt.

Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsoppgaven ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer kan forekomme.

Parkering

Boligene leveres med carport og oppstillingsplass på egen eiendom.
Se for øvrig leveransebeskrivelse og tegninger.

Internett / TV

Det er trukket fiberrør fra NTE bredbånd inn i svakstrømskap. Kjøper er selv ansvarlig for bestilling av oppkobling og kostnad forbundet med dette. Selger har på vegne av kjøper anledning til å inngå bindende avtale vedrørende serviceavtaler og andre avtaler med leverandør av TV og bredbånd.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Kjøper vil bli informert om frist for tilvalg/endringsbestillinger. Denne fristen er endelig. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og eventuell fristforlengelse som følge av endringene. Dersom selger vil påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggsarbeidene. Det gjøres oppmerksom på at selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv., jf. bustadoppføringslova § 44.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider;
a) som vil endre kontraktssummen med 15% eller mer,
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller
tilleggsarbeidet.

Se for øvrig nærmere informasjon om tilvalg/kundeendringer i selgers deklarasjon/leveransebeskrivelse.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Vei/Vann/Avløp

Boligen vil være tilknyttet offentlig vei via privat vei, og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er ikke regulert og det er da kommunedelplan for Levanger sentrum som gjelder for område.
Plan id: L2013007.
Ikrafttredelse 16.10.2019.
Delareal: 1 378 m²
Arealbruk: Boligbebyggelse, nåværende.
Plankart med tilhørende planbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre
seg kjent med disse.

Oppgjør

Hele kjøpesummen sammen med omkostninger og eventuelle tilvalg skal innbetales til overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Samtlige beløp skal innbetales til meglerforetakets klientkonto. Innbetaling skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers bankforbindelse. I det tilfelle kjøper har anledning til å gjøre tilvalg, vil det være selgers ansvar å sende til meglerforetaket en bekreftet liste som inneholder tilvalg og avtalt sum for dette. Tilvalg må være innbetalt til overtakelse. Det gjøres oppmerksom på at selger, mot sikkerhet etter bustadoppføringslova § 47, kan kreve at kjøperen betaler forskudd for tilvalg. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Videre gjøres det oppmerksom på at alle innbetalinger skal skje til meglerforetakets klientkonto, og ikke direkte til selger. Dersom endringsavtale inngås direkte med selgers underleverandører, anbefaler meglerforetaket at betaling for disse endringene finner sted etter overtakelse har funnet sted. Dersom kjøper velger å betale slik endringsbestilling tidligere, gjør meglerforetaket oppmerksom på at slik betaling vil kunne være usikret ved en eventuell konkurs. Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges meglerforetaket når avtale om kjøp inngås, jf. bustadoppføringslova § 46 andre ledd. Med tilfredsstillende finansieringsbevis menes prosjektets finansieringsbevis, eller finansieringsbevis som er godkjent av selger. Det skal fremgå av finansieringsbeviset at det reserverte beløpet ikke vil bli utbetalt til andre enn selger, med mindre forbrukeren har krav på erstatning, prisavslag eller heving. Det kan settes som vilkår i finansieringsbeviset at finansinstitusjon skal godkjenne utbetalingene, og at selgerens rett etter finansieringsbeviset ikke kan overdras til andre uten etter finansinstitusjonens samtykke. Finansieringsbevisets gyldighet må vare frem til overtakelse. Kjøper aksepterer at disse opplysningene kan bli videreformidlet til selgers byggelånsbank. Dersom kjøpers nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet, kan denne stilles som grunnlag for finansieringsbevis etter meglertakst. Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper innen fristen ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper likevel bundet av avtalen, og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt, og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Avbestilling

Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52 - 54. Dersom kjøper avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler kjøperen avbestillingsgebyr, jf. bustadoppdøringslova § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift. Dersom forbrukeren avbestiller etter det er gitt igangsettingstillatelse betaler forbrukeren avbestillingsgebyr fastsatt til 15 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift. Kjøper bærer all risiko ved avbestilling. Selger kan kreve utbetaling av forskudd/delinnbetaling til dekning av avbestillingsgebyr eller vederlag etter dette punkt

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.