Akkerhaugen , Berg 20

Byggeklar boligtomt på Akkerhaugen - fin utsikt og gode solforhold!

575 000

 • Prisantydning:

  575 000,-

 • Totalpris:

  590 712

Beregnet totalkostnad: 575 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 575 000,-)) -------------------------------------------------------- 15 712,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 590 712,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Boligtomt

 • Eierform:

  Selveier

 • Gårdsnummer:

  159

 • Bruksnummer:

  171

 • Finnkode:

  262911215

 • Sist endret:

  19.09.2023 13:07

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 76%

  eier sin egen bolig

 • 60%

  av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

 • 66%

  har bolig på over 120 kvm

 • 27%

  er barnefamilier

 • 41%

  er gift

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Beskrivelse

Tomten ligger fint til på Akkerhaugen i Midt-Telemark kommune. Her er det fin utsikt over Norsjø og nærhet til flere fine turområder. Det er også nærhet til Norsjø Ferieland som byr på en rekke aktiviteter for både store og små.

Eiendommen sogner til Sauherad barne- og ungdomsskole på Gvarv. På Gvarv er det også barnehage. Det er videregående skoler i Bø, på Notodden og i Skien/Porsgrunn. Campus Bø med sine 3000 studenter, universitet og forskingsmiljø er kun 20 minutter unna med bil.

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene:
Tomten er registrert i byggeområde B3 i reguleringsplanen. I bestemmelsene står det at det skal bygges eneboliger i dette området.
- Byggegrense på 4 m fra nabo - garasje kan plasseres inntil 1 m fra nabogrense.
- I område B3 skal boligene utgjøre en tundannelse der boligenes henvendelse, retning og plassering forholder seg til terrenget og de andre boligene. Boligene skal harmonere med hverandre og garasje skal tilpasses bolighuset.
- Maks BYA er 22%
- Det er lov å bygge sokkel der terrenget tilsier det. - Gesimshøyde 5,5 m, mønehøyde 8 m
- Uten sokkel - Gesims 3,7, mønehøyde 6,5 m
- Bolig kan ikke bygges innenfor fareområdet for høgspentlinje. Plassering av garasje innenfor dette området må godkjennes av kraftselskapet.

Per i dag er tilkoblingsavgiften for vann per boenhet på kr 5000,- og kr. 5000,- for kloakk. ihht. Midt-Telemark kommune sine nettsider.

Tomten kan fritt besiktiges.

Beliggenhet

Tomten ligger fint til på Akkerhaugen i Midt-Telemark kommune. Her er det fin utsikt over Norsjø og nærhet til flere fine turområder. Det er også nærhet til Norsjø Ferieland som byr på en rekke aktiviteter for både store og små.

Eiendommen sogner til Sauherad barne- og ungdomsskole på Gvarv. På Gvarv er det også barnehage. Det er videregående skoler i Bø, på Notodden og i Skien/Porsgrunn. Campus Bø med sine 3000 studenter, universitet og forskingsmiljø er kun 20 minutter unna med bil.

Sauherad er ellers kjent som fruktbygda, med en anerkjent eplemost som hovedmerkevare. Det lages også vin og øl med lokale råvarer.

Ellers er det butikker og dagligvare på Gvarv. Bø sentrum ligger ca 20 minutter unna. Notodden sentrum ca 25 minutter unna. Kongsberg ca 1 time unna og Skien ca 50 minutter unna.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringskart med bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven. Kommuneplanens arealplan kan fås ved henvendelse til megler. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Gjeldende reguleringsplaner
Kommuneplanens arealdel for Midt-Telemark kommune 2021-2033 - Id 202001

Delareal 1 056 m - Bestemmelse - byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav
Delareal 317 m - LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
Delareal 419 m - Hensynsonenavn H740 - Båndlegging etter andre lover - kraftlinje
Delareal 739 m - Boligbebyggelse, nåværende.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 46 81 14 02 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Berg 20, 3812, Akkerhaugen, Gnr. 159 bnr. 171 i Midt-Telemark kommune

Oppdragsnummer

48-22-0092

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners Bø sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.