Ås , Askeveien

ÅS - 5000 m² boligregulert tomt for frittliggende boliger

9 000 000

 • Prisantydning:

  9 000 000,-

 • Totalpris:

  9 237 442

Beregnet totalkostnad: 9 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 225 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 000 000,-)) 11 100,- (Boligkjøperforsikring) -------------------------------------------------------- 237 442,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 9 237 442,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Boligtomt

 • Eierform:

  Selveier

 • Gårdsnummer:

  53

 • Bruksnummer:

  64

 • Finnkode:

  306366632

 • Sist endret:

  12.09.2023 12:53

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 78%

  eier sin egen bolig

 • 45%

  av eiendommene har pris over 5 mill

 • 47%

  har bolig på over 120 kvm

 • 83%

  av boligene er eldre enn 20 år

 • 40%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Beskrivelse

Boligregulert tomt på ca 5 mål  som er regulert til frittliggende boliger. Det er fremført kommunale vann og avløpsledninger inn på tomten.

Tomten selges som ordinær, selveiet boligtomt. Det er ingen byggeklausul på tomten bortsett fra reguleringsbestemmelsene. Tomten er beliggende som den siste tomten ut mot jordene i syd med grense til Jernbanen i øst. Det er relativt flat, og ligger åpent og solrikt til. Eiendommen var opprinnelig en del av et gartneri.

Kjøper må selv forestå etablering av intern infrastruktur som adkomstvei, vann-, overvann- og avløpsledninger, strøm, signalkabler, etc. i tillegg til oppdeling av tomter og nødvendige interne rettigheter tomtene i mellom.

Viken fylke har nylig foretatt arkeologisk undersøkelse (sjaktgrøfter med maskin) på tomtene, uten at det er registrert noen funn på disse.

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser, men det antas at grunnen består av faste, stabile grunnforhold, antatt leirgrunn.

I flg gjeldende reguleringsplan er området regulert til byggeområde for boliger (B1).
Boligbygg
a. Innenfor område B1 kan det oppføres frittliggende boliger innenfor de viste byggegrenser.
b. Bebyggelsen skal ha en takvinkel på minst 22 grader.
c. Bebyggelsen skal ha en grunnflate på inntil 15% av tomtas nettoareal. Som grunnfalte regnes bygningens største ytre mål, målt til utsiden av
    yttervegg, regnet loddrett ned på terreng. Dersom hele bebyggelsen legges på ett plan, kan grunnflaten være inntil 20% av tomtas nettoarel.
d. Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overstige 6 m.  Høydeforskjellen mellom mønet og laveste ferdig planerte terreng skla ikke overstige 9 m.
Garasje/uthus
a. Garasje/uthus kan oppføres som frittliggende bygning i en etasje eller sammenbygget med bolighuset, og være tilpasset bolighuset.
b. Garasje/uthus på inntil 36 m² regnes ikke med i utnyttelsesgraden. Det kan tillates garasje/uthus på inntil 50m². Arealet utover 36 m² regnes da med i utnyttelsesgraden.
c. Frittliggende garasje/uthus kan plasseres inntil 70 cm fra nabogrense, eller i nabogrense ved sammenbygging  av to gasrasjer/uthus.
Ved garasjeinnkjøring vinkelrett på vei skal avstand til tomtegrense være minst 5 m. Ved garasjeinnkjøring parallelt med vei skal avstand til tomtegrense mot vei være minst 1,5 m.
d. Plassering av garasje/uthus skal være vist på situasjonsplan som følger byggemelding for bolighuset, selv om bygningen ikke skap oppføres samtidig med dette.
e. Det skal annordnes 2 biloppstillingsplasser pr boligenhet, inkludert garasjeplass. 
Overstående er utdrag fra reguleringsbestemmelsene. Det henvises til vedlagte bestemmelser for fullstendige deltaljer i bestemmelsene.

Det er opplyst at høyspenten som er markert som fareområde i plankartet er lagt om og flyttet. Det er fremført og ligger offentlige VA hovedledninger på nordre del av tomten. Denne delen er uansett så smal at disse ikke ligger i veien for ny bebyggelse på eiendommen. Her er det klargjort for tilkobling av ny boliger på eiendommen.

Det er opplyst at eiendommen Gnr 53 Bnr 9 har tinglyst rett til å ha liggende og vedlikeholde borehull for jordvarme (som ligger ca 2 meter inne på Gnr 53 Bnr 64 + rett til ledningsnett fra samme eiendom og frem til kommunalt tilkoblingspunkt inne på Gnr 53 Bnr 64.

Selger av Gnr 53 Bnr 64 var tidligere eier av Gnr 53 Bnr 9 også og bebodde eiendommen da dobbelsporet ble anlagt. Dobbeltsporet ble anlagt dels inn på denne eiendommen.I f.m. anleggelsen av dobbeltsporet ble det gjort avbøtende tiltak fra tiltakshaver for å skjerme Gnr 53 Bnr 9 (og Bnr 64) mot støy og vibrasjoner. Eier har opplyst at det etablert ekstra bærelag med steinmasser under banelegemet. Videre ble det etablert en støyvoll med påstående støyskjerm mot eiendommen og også et godt stykke syd for der Bnr 64 ender. I ettertid, i 1999, foretok NGI, Norges Geotekniske Institutt  en vurdering av vibrasjoner for eiendommen Gnr 53 Bnr 9. Denne målingen konkluderte med at resultatene for eiendommen lå godt under grenseverdiene som er satt.

Det var jernbaneverket som utarbeidet reguleringsplanen for denne eiendommen. I flg regulerinsplanen ble da byggegrensen satt ca 20 meter fra midt av vestre spor for deretter å følge en tidligere byggegrense for høyspentlinje (som tidligere gikk over eiendommen) slik at den gradvis ble 30 meter (eller noe mere) mot nord. Eier har opplyst og har dokumentasjon på at jernbaneverket gjorde betydelig avbøtende tiltak ved anleggelsen av ''det nye dobbeltsporet''  slik beskrevet over - for å tilrettelegge for at tomten skulle kunne utvikles i hht reguleringsplanen.
Det er en generell byggegrense mot jernbanen på 30 meter i hht jernbaneloven. I hht jernbaneloven må en dersom en skal gjøre tiltak nærmere enn 30 meter, søke dispensasjon. Utdrag fra loven § 10
''Det er forbudt uten tillatelse fra kjøreveiens eier å oppføre bygning, anlegg eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling mv. innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje. Dette gjelder også dersom det foreligger reguleringsplan med annen byggegrense eller det med grunnlag i annen lov er gitt rett til å etablere anlegg eller installasjon innenfor 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje. I tilfeller nevnt i annet punktum, skal tillatelse alltid gis hvis det ikke foreligger særlige grunner for avslag. Tillatelse er ikke nødvendig når sporanlegget er en del av offentlig eller privat vei. Vedtak etter første punktum kan påklages til departementet.''

Veileder NASJONALE JERNBANEINTERESSER I AREALPLANLEGGING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Hva angår reguleringsmessig forhold så arbeider Ås kommune med reguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse. Denne eiendommen ligger inne i denne planen og planen kan medføre reguleringsmessig endringer dersom denne planen stadfestes før eventuelle tiltak i hht gjeldende plan er godkjent. Vi vedlegger for ordens skyld også forslag til bestemmelser for småhusplanen (som p.t. ikke er vedtatt).

Eiendommen ligger i et område som er kartlagt hva angår kvikkleire og utløpsområder, jfr vedlagte kart. Dette medfører at alle tiltak som graving, drenering, bygging, masseflytting, påbygg, nybygg, etg må søkes kommunen og at kommunen kan stille krav til grunnundersøkelser, fagtekniske undersøkelser, dokumentasjon, etc

Beliggenhet

Eiendommen har fin beliggenhet helt innerst i blindvei i stille, rolig, barnevennlig område. Det er kort vei til flere barnehager, barne- og ungdomsskole samt videregående skole. Ca. 1,7  km. til Ås st. og sentrum med hyppige avganger til Moss/Oslo samt god bussforbindelse mot Drøbak og Ski. I Ås sentrum finner du det meste av offentlige og private servicetilbud. Blant annet kan nevnes: Kaféer, restauranter, blomsterforretning, vinmonopol og mange andre forretninger.

Skog og turterreng i nærheten, gir flere gode muligheter for forskjellige former for friluftsaktiviteter både sommer og vinter. Det er fine sti- og løypenett i nærmiljøet og i sesong er det servering på speiderhytta, Trampen.

Ved NMBU finner man et hyggelige parkområder, et av de største i Norge på 600 mål med over 800 forskjellige busker og trær, samt forskjellige kulturelle tilbud. Ca 15 min. med bil til Breivoll badeplass ved Bunnefjorden, ca 15 min. til Drøbak sentrum med mange tilbud som f.eks. flere kunstgallerier, hyggelige kafeer og restauranter, båthavn, badestrender, Drøbak golfklubb med18 hulls bane, mm. Tusenfryd fornøyelsespark med karuseller og attraksjoner for store og små ligger ca 15 min unna med bil.

Ås tilbyr et trygt og aktivt lokalmiljø med mange forskjellige fritidsaktiviteter for barn og ungdom, både innenfor sport, kultur, m.m.
Kulturhuset i Ås tilbyr teaterforestillinger, konserter, kinoer, mm.

Ås er en av Follos seks kommuner og regnes nå i høy grad for også å tilhøre Oslo-regionen. Kommunen ligger sentralt i Follo. Ås er stadig under utvikling. I de senere årene har det vært mange nye byggeprosjekter i området. Det nye veterinærbygget på NMBU huser både Veterinærinstituttet og fakultetet Veterinærhøgskolen. Den 63.000 kvadratmeter store bygningen inneholde alt fra kompliserte laboratorier til undervisningsrom, og med veterinærhøyskolen plassert i Ås, vil Ås holde seg som et attraktivt område for bosetting og næringsliv. Næringslivet er omfattende og variert, og det legges vekt på å skape et godt sosialt, fysisk og kulturelt miljø. Mange regionale funksjoner og aktiviteter knyttet til næringsliv, handel, offentlige virksomheter, helse, kultur og fritid, er i dag lokalisert til Ås.

I Ås er det gode kommunikasjonsmuligheter. Ca. 1,7 km til Ås stasjon med tog til Ski/Oslo/Moss, og  buss til Ski/Langhus/Drøbak. Med nye Follobanen er reisetiden til Oslo S ca 19 minutter med toget.

Løpende kostnader

Det er innført eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer i kommunen. Bunnfradraget er 1 million kroner og skattesatsen er 2 promille for bolig- og fritidseiendommer.  Denne eiendommen er p.t. ubebygget og belastes med kr 1 000,- i eiendomsskatt for 2023.

Ved bebygget eiendom blir alle eiendommer belastes de til enhver tid gjeldende satser for kommunale avgifter. Den henvises forøvrig til kommunens avgiftsregulativ som normalt finnes på kommunens hjemmesider.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har ikke komentert noen spesielle forhold i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven. Selger henviser til takstdokumentet og salgsoppgaven.

Adkomst

Eiendommen har lett adkomst fra Askeveien og inn på tomten.

Formuesverdi

Ligningsverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80% av eiendommens kostpris eller 80 % av eiendommens markedsverdi.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringskart med bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Med boligkjøperforsikring får du ekstra trygghet når du kjøper bolig. Du får juridisk hjelp hvis du oppdager vesentlige skjulte feil og mangler ved boligen, eller hvis det er tilbakeholdt eller gitt uriktige opplysninger som har påvirket boligkjøpet ditt. Boligkjøperforsikringen gir deg også juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering gjennom rettsapparatet hvis du trenger det. Det er kun forbrukerkjøpere som kan tegne boligkjøperforsikring.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 90 66 44 24 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners Follo/Estator Eiendomsmegling AS har avtale med Askim og Spydeberg Sparebank om formidling av finansielle tjenester. Ta kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Askeveien, 1430, Ås, Gnr. 53 bnr. 64 i Ås kommune

Oppdragsnummer

193-23-0050

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, diverse eiendomsopplysninger fra Ås kommune, egenerklæringsskjema selger, takst, mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners Follo sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.