Edland , Kyrkjestøylhaugen 31

Vinje - Flott hyttetomt i Vinje.

450 000

 • Prisantydning:

  450 000,-

 • Totalpris:

  462 592

Beregnet totalkostnad: 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 11 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000,-)) -------------------------------------------------------- 12 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 462 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Hyttetomt

 • Eierform:

  Selveier

 • Antall rom:

  1

 • Gårdsnummer:

  88

 • Bruksnummer:

  185

 • Finnkode:

  265013017

 • Sist endret:

  19.01.2023 17:26

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Beskrivelse

Tomta ligger i Kyrkjestøylhaugen, et populært hytteområde i Edland. Edland er ei bygd i Vinje kommune og tomta ligger ca 10-12 min fra Edland sentrum. Nærmeste butikker, som er Spar Haukeli og Joker Haukeligrend ligger ca 13-14 min kjøring fra tomta.
Haukeli skisenter ca 25-30 min kjøring unna. Skisenteret har 6 skiheiser  og 13 utforløyper. Skiområdet strekker seg fra 850 til 1208 moh, og det er gode forhold for off-piste kjøring. I tillegg ligger skianlegg på Hovden og Rauland ca 45 min kjøring unna.

Tomten er regulert til fritidsbebyggelse i henhold til reguleringsplan Id 20110017. I tillegg foreligger det føresegner/reguleringsplan for hyttefelt på del av Edland Nordre 88/2, Kyrkjestøylane. Tomten ligger i et område (F11) som er avsatt til frittliggende nye fritidsboliger.

Det er frivillig medlemskap i hytteforening.

Det er lagt opp til vann, avløp og strøm i området, men dette er ikke lagt fram til tomt. Det må påregnes kostnader for påkobling til privat renseanlegg, samt årlige utgifter.

Det er vei helt fram til tomta. Det foreligger en årlig veiavgift til Gravdalen Veglag. Den gjelder veien forbi bommen inn fra hovedveien og opp til krysset. Den har pleid å være på 400 kr/år, men vil i en kortere periode øke til 1400 kr/år på grunn av etterslep på vedlikehold. Det foreligger også en veiavgift til Kyrkjestøyl Hyttebygg, for veien opp til og gjennom hyttefeltet. Den er på 500 kr/år. Utgifter til brøyting kommer i tillegg.

Beliggenhet

Denne hyttetomta ligger i Kyrkjestøylhaugen, et populært hytteområde i Edland. Edland er ei bygd i Vinje kommune og tomta ligger ca 10-12 min fra Edland sentrum. Nærmeste butikker, som er Spar Haukeli og Joker Haukeligrend ligger ca 13-14 min kjøring fra tomta.
Haukeli skisenter ca 25-30 min kjøring unna. Skisenteret har 6 skiheiser  og 13 utforløyper. Skiområdet strekker seg fra 850 til 1208 moh, og det er gode forhold for off piste kjøring.  I tillegg ligger skianlegg på Hovden og Rauland ca 45 min kjøring unna.

Formuesverdi

Formuesverdi på hyttetomt kr. 98 312 pr. 2020.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Regulering

Tomten er regulert til fritidsbebyggelse i henhold til reguleringsplan Id 20110017. I tillegg foreligger det føresegner/reguleringsplan for hyttefelt på del av Edland Nordre 88/2, Kyrkjestøylane. Tomten ligger i et område (F11) som er avsatt til frittliggende nye fritidsboliger.
Utdrag fra føresegner:
- Fritidsboliger i FF1-FF18 skal være plassert som vist på plankartet og i samsvar med innmålt pel i terrenget og hoved møneretning på hovedbygning skal ligge parallelt med terrengformasjonen. Pelen skal ligge innenfor ytterveggene til fritidsboligen. Mindre justeringer kan gjøres i samråd med planetaten. Fritidsboligene kan bygges ut inntil 100 m2 BYA, pluss anneks/uthus på inntil 20 m2 BYA. Byggene kan deles opp i flere hus som danner tun.
- Bygninger skal mest mulig underlegge seg naturpreget i området og ha en enkel og god utforming. Utvendig skal det benyttes trematerialer, stående kledning eller tømmer og mørke jordfarger. Bygningene skal ha saltak 25- 35 graders takvinkel, med kraftige vindskier og rikelig takutstikk. Taktekking skal være torv.
- Bygningenes hovedform skal være 1 etasje, men deler av bygget kan ha 2 etasjer. Maks gesimshøgde for bygget som er 1 etasje skal ikke overstige 3,5 m målt fra ferdig planert terreng. Maks mønehøyde målt fra ferdig planert terreng skal ikke overstige 5,5 m.

Det er anlagt et høyspenningsanlegg i området.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger.

Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til gunhild@partners.no eller SMS: 93 65 42 84 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene. Kjøper anses kjent med forhold som er beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en annen sakkyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Kyrkjestøylhaugen 31, 3895, Edland, Gnr. 88 bnr. 185 i Vinje kommune

Oppdragsnummer

48-22-0112

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners Bø sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.